Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Käyttämällä Palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäja

Eners Oy
Y-tunnus 2524822-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Dima Tsvetkov
Volttikatu 4
70700 Kuopio
+358 40 173 1685

Tietosuojavastaava

Dima Tsvetkov
Volttikatu 4
70700 Kuopio
+358 40 173 1685

Rekisterin nimi

Kiinteistöjärjestelmän käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Tietoja kerätään käyttöoikeuksia ja asiakassuhdetta varten.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä.

Rekisterin tietosisälto

Etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Ip-osoite kirjautumishetkeltä

Rekisterin tietosisältö on pääsääntöisesti työntekijätietoja, jotka perustuvat työsuhteeseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tiedot pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai työnantajalta. Lisäksi voimme saada tietoja sidosryhmiltä tai esimerkiksi www-sivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eners Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti jos asianomainen pyytää Eners Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Eners Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Eners Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kiinteistöjärjestelmän tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokantojen teknisen toteuttamisen johdosta tiedot sijaitsevat ulkopuolisten kumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat palveluntuottajien tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

Palveluntuottajamme, joiden palvelimilla henkilörekisterin tiedot sijaitsevat on MPY Palvelut Oyj (MPY).

Eners Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Koska Eners Oy ei voi käytännössä estää asiakkaitaan tallentamasta palveluun arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia, palvelun tietoturva kokonaisuudessaan pyritään pitämään kaikkina aikoina erityisen korkealla tasolla ja käyttäjiä ohjeistetaan välttämään arkaluonteisten tietojen tallentamista palveluun.

Tietoihin on pääsy Eners Oy:n työntekijöillä työtehtävien mukaan myönnetyillä käyttöoikeuksilla. Lisäksi tietoihin on pääsy asiakkaan omilla käyttäjillä järjestelmään erikseen määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaan.

Eners Oy:n työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus järjestelmän tallennettuihin tietoihin.

Tietojen säilytysaika

Eners Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Eners Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Eners Oy
Volttikatu 4
70700 Kuopio

Eners Oy tarjoaa kiinteistöjen ylläpitoon tarkoitettua SaaS-palvelua ("Software as a Service") Eners-kiinteistö, jonka yhteydessä käsitellään yksilöityjä henkilötietoja.

Eners-kiinteistö toimii palveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja huolehtii yleisten tietosuojaperiaatteiden, kuten huolellisuus-, käyttötarkoitussidonnaisuus-, tarpeellisuus-, täsmällisyys- ja lainmukaisuusvaatimusten asianmukaisesta toteutumisesta.

Käyttäjä tiedostaa, että palvelun käyttö ei ole mahdollista ilman tiettyjä tietoja, kuten sähköpostiosoitetta ja salasanaa.

Henkilötietoja suojataan kohtuullisilla teknisillä turvallisuustoimilla katoamiselta, luvattomalta käsittelyltä ja käyttämiseltä, tuhoamiselta, muokkaamiselta sekä luvattomalta luovuttamiselta.

Koska Eners Oy ei voi käytännössä estää asiakkaitaan tallentamasta palveluun arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia, palvelun tietoturva kokonaisuudessaan pyritään pitämään kaikkina aikoina erityisen korkealla tasolla ja käyttäjiä ohjeistetaan välttämään arkaluonteisten tietojen tallentamista palveluun.

Arkaluonteisia henkilötietoja pyritään keräämään mahdollisimman vähän ja niitä käsitellään ainoastaan, mikäli se on palvelun toteuttamiseksi tai sopimussuhteen velvoitteiden hoitamiseksi tarpeellista.

Päivitetty 21.5.2018